Regulamin sklepu internetowego

PRO.pozycja

 

§ 1

Definicje regulaminowe

1.       Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ______________ za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów dostępnych w Sklepie.

2.       SprzedawcaFundacja Klub Sportowy Akademia Piłkarska Pro.Pozycja z siedzibą przy ul. Oczary 9/13, 03-137 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000909705, NIP: 5242922007, REGON: 389411026, e-mail: _______________, nr tel.: ______________________.

3.       Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu, dostępny pod adresem: _____________________.

4.       Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

5.       Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.       Kupujący – osoba dokonująca zakupu w Sklepie

7.       Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej lub Sklepu Sprzedawcy, nieprzystępująca do umowy sprzedaży Produktu, korzystająca z darmowych usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę

8.       Administrator danych osobowychFundacja Klub Sportowy Akademia Piłkarska Pro.Pozycja z siedzibą przy ul. Oczary 9/13, 03-137 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000909705, NIP: 5242922007, REGON: 389411026, e-mail: _______________, nr tel.: ______________________.

9.       Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

10.   Produkt – produkt oferowany i sprzedawany przez Sprzedawcę, dostępny w Sklepie.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.       Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są walucie złoty polski [PLN] i są cenami brutto.

2.       Obok ceny obowiązującej aktualnie, Sprzedawca wskazuje przy każdym Produkcie jego najniższą cenę obowiązującą w ciągu ostatnich 30 dni.

3.       Sprzedawca może udostępnić Użytkownikom kody rabatowe, które po wpisaniu ich we wskazane w tym celu pole w Formularzu zamówienia, będą obniżały cenę Produktu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przyznawania rabatu zwłaszcza Użytkownikom będącym podopiecznymi Fundacji Klub Sportowy Akademia Piłkarska Pro.Pozycja, którzy są osobami z niepełnosprawnościami.

4.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.

5.       Użytkownik oraz Kupujący są zobowiązani do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i poszanowania autorskich praw osobistych oraz majątkowych Sprzedawcy.

6.       Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

§ 3

Formy płatności

1.       Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość płatności za pośrednictwem systemu TPay.

2.       Operatorem płatności w przypadku płatności za pośrednictwem systemu TPay jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

1.       Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, tj. _____________________, a następnie wybrać dany Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2.       W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a.       dodanie Produktu do koszyka,

b.      wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko Kupującego,

c.       podanie adresu e-mail wykorzystywanego do odbioru korespondencji, w tym potwierdzeń przyjęcia i realizacji Zamówienia,

d.      wybór preferowanej formy dostawy Produktu,

e.       zapoznaje się z regulaminem Sklepu i akceptacja jego postanowień potwierdzona zaznaczeniem stosownego check-box’u znajdującego się na końcu formularza zamówienia,

f.        potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści,

g.       przejście do systemu płatności Operatora i sfinalizowanie transakcji za jego pośrednictwem.

3.       Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4.       Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5.       Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Plik. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

6.       Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje płynące z faktu podania nieprawdziwych danych osobowych.  

7.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a.       udostępnienie niniejszego Regulaminu na Platformie,

b.      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

8.       Treść Umowy Sprzedaży oraz wszelkich zgód wyrażonych przez Kupującego jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

§ 5

Obowiązki Sprzedawcy

1.       Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego Zamówienia po autoryzacji płatności.

2.       Produkt zostaje dostarczony Kupującemu w sposób przez niego wybrany – _____________________________________________ lub poprzez odbiór osobisty realizowany przy okazji zajęć sportowych organizowanych przez Fundacja Klub Sportowy Akademia Piłkarska Pro.Pozycja.

3.       Sprzedawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz dba bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji, przy czym Operatorami płatności jest podmiot wskazany w § 3 Regulaminu.

4.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Kupujący korzysta ze Sklepu.

5.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.

6.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do zaplanowanych przerw, związanych na przykład z modyfikacjami technicznymi, o których Klient będzie informowany na stronie Sklepu.

7.       Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień w ustalonym czasie zadeklarowanym przy informacjach o Produktach.

 

§ 6

Koszt, sposoby i termin dostawy

1.       Początek biegu terminu dostawy towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2.       Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski.

3.       Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, za wyjątkiem wyboru przez Kupującego odbioru osobistego realizowanego przy okazji zajęć sportowych organizowanych przez Fundacja Klub Sportowy Akademia Piłkarska Pro.Pozycja lub jeżeli Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy towaru:

a.       przesyłka kurierska dokonywana poprzez firmę _________________

b.      przesyłka dokonywana poprzez usługę paczkomaty firmy Inpost.

6.       Sprzedawca zobowiązuje się do możliwie sprawnego nadania przesyłki jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie, które nie wynikają z jego winy.

7.       W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Zamówienia. 

 

§ 7

Reklamacja i zwroty

1.       W terminie 14 dni od otrzymania Produktu, Kupujący ma prawo skorzystać z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrócić Produkt bez podawania przyczyny, zaś Sprzedawca zwraca w takim przypadku Kupującemu pełną kwotę, którą ten zapłacił za zwracany Produkt w terminie 14 dni. Warunkiem jest, aby Produkt wrócił do Sprzedawcy nieuszkodzony, w stanie niewskazującym na użytkowanie go przez Kupującego.

2.       Kupujący ponosi koszty związane z przesłaniem Produktu z powrotem do Sprzedawcy, przy czym zwrot może również zostać dostarczony osobiście na zajęcia sportowe organizowane przez Fundację Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Pro.Pozycja.

3.       Kupującemu przysługuje również prawo do zgłoszenia reklamacji Produktu kupionego za pośrednictwem Sklepu oraz strony internetowej.

4.       Zgłoszenie reklamacyjne może następować drogą elektroniczną na adres ____________ lub pocztą tradycyjną na adres ___________________ i powinno obejmować:

a.       numer zamówienia,

b.      dane Kupującego (imię, nazwisko, nazwę, e-mail wykorzystywany do złożenia zamówienia, opis nieprawidłowości – opcjonalnie wzbogacony o zdjęcia prezentujące nieprawidłowość – a także żądanie względem reklamacji wynikające z zaistniałych okoliczności).

5.       Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni i odpowiada na nią drogą elektroniczną na mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 § 8

Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.       Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:

        ich indywidualnej kontroli

        ich sprostowania i uzupełnienia

        ich usunięcia

        ograniczenia ich przetwarzania

        ich przeniesienia

        wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.       Cele, zasady i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem _________________________.

4.       Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem formularza kontaktowego Sklepu, składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie, prowadzeniem kontaktu mailowego (w tym zapytań przez formularz kontaktowy na stronie) ze Sprzedawcą.

5.       We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

        pisemnie na adres: _______________

        w formie elektronicznej na adres: _______________.

 

 § 9

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów

1.       Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a.       urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon),

b.      odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,

c.       aktywnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty e-mail, umożliwiającego odbieranie wiadomości przez Kupującego.

2.       Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało w także w szczególności:

a.       aktualny system antywirusowy,

b.      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c.       zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d.      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e.       oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF.

3.       Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

1.       Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość: 

a.       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b.      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c.       skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.       Warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

3.       Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt Kupującemu.

4.       Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

5.       Sprzedawca zapewnia bieżący dostęp do aktualnie obowiązującej treści regulaminu pod adresem: _______________________

6.       Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, informując jednocześnie o tym fakcie drogą mailową.

8.       Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

Ciasteczka

Używamy ciasteczek, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia użytkowania naszej strony. Chcesz dowiedzieć się więcej?